Konkurs

UWAGA! Proszę skopiować Całą poniższą treść regulaminu do widomości e-mail, podpisać się dwukrotnie używając klawiatury komputerowej i wysłać razem z wyróżnionymi zdjęciami na adres kursy@foto-oko.pl .


Regulamin konkursu TALENTY


§ 1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Talenty”, zwany dalej „Konkursem”.

Kursy to szkolenia realizowane pod marką Kursów Foto Oko z możliwością wysyłania zdjęć do oceny na spotkaniach online lub słuchaczy internetowej szkoły fotografii Akademii Foto Oko, zwane dalej „Kursami”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Kursów, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie.

Organizatorem Konkursu jest Szymon Zduńczyk prowadzący działalność gospodarczą jako Agencja Foto Oko przy ul. Porębskiego 68/7, 80-180 Gdańsk, zwanego dalej „Organizatorem”.

Definicje Spotkane online – synonimy: webinar, konferencja online w internecie, live, stream. Wydarzenie audiowizualne odbywające się w internecie na żywo z uczestnictwem prowadzącego i autorów zdjęć, którzy wysłali zdjęcia do recenzji.

Zgłoszenie – zgłoszoną w formie elektronicznej fotografię albo fotografie wraz z wypełnionym Formularzem oraz wypełnioną.

Fotografia albo Fotografie – będące odrębnym utworem fotografię albo fotografie, stanowiące część Zgłoszenia.

Laureat – Uczestnik, który otrzymał tytuł Talentu Tygodnia,Talentu Miesiąca lub Talentu Roku.

Talent Tygodnia – tytuł nadawany autorowi najlepszych Fotografii nadesłanych na pojedyncze spotkanie online z recenzją zdjęć.

Talent Miesiąca – tytuł nadawany autorowi najlepszych Fotografii nadesłanych w ciągu miesiąca na spotkanie online z recenzją zdjęć.

Talent Roku – tytuł nadawany autorowi najlepszych Fotografii nadesłanych w ciągu roku na spotkanie online z recenzją zdjęć.

Uczestnik wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

§ 2. Terminy
1. Termin na składanie Zgłoszeń upływa cyklicznie w każdy wtorek o godz. 18.00.
2. O zachowaniu terminu decyduje data odebrania Fotografii w skrzynce poczty elektronicznej Organizatora.
3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu na Talent Tygodnia nastąpi na spotkaniu online rozpoczynającym się w każdy wtorek o godz. 20.00.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu na Talent Miesiąca nastąpi najpóźniej na ostatnim spotkaniu online po miesiącu, którego dotyczy rozstrzygnięcie.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu na Talent Roku nastąpi najpóźniej na ostatnim spotkaniu online w styczniu, po roku, którego dotyczyło rozstrzygnięcie.
7. Lista Laureatów zostanie dodatkowo zamieszczona na stronach internetowych Organizatora http://jak-zrobic-zdjecie.pl/ i/lub na http://red-focus.pl

§ 3. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest płatny i przeznaczony dla Uczestników.
2. Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych.
3. Fotografie do Konkursu mogą mieć dowolną tematykę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących Fotografie, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
5. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu:
5.1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków.
5.2. Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu.
5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie.
5.4. Uczestnik jest autorem Fotografii.
5.5. Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać.
5.6. Przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

§ 4. Wymagania dotyczące Fotografii
1. Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej albo analogowej.
2. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o wielkości do 2 Mb (mega bajty). Krótszy bok Fotografii nie może mieć mniej niż 1920 pikseli.
3. Fotografie mogą być wcześniej publikowane i zgłaszane w innych konkursach.
4. Dozwolone jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

§ 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego Zgłoszenia, tj. wypełnionego i podpisanego Formularza oraz Fotografii.
2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy Fotografie na tydzień.
3. Fotografię oraz Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail podany po opłacie Kursu.

§ 6. Jury i sposób oceny
1. Organizator jest jednocześnie jednoosobowym jury, zwane dalej „Jurorem”. Zadaniem Jurora jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów.
2. Ocena Fotografii przez Jurora odbywa się zgodnie z kryterium innowacyjności oświetlenia, kompozycji i celności użycia motywu głównego.
3. Fotografie oraz Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, podlegają odrzuceniu.
4. Ocena Jurora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7. Publikacje i tytuły
1.Organizator nie przewiduje nagród finansowych i rzeczowych. Organizator przewiduje publikacje oraz nadanie tytułów, będące docenieniem pracy twórczej Uczestnika:
1.1. Publikacja wszystkich wyróżnionych Fotografii z uzasadnieniem na blogu Szymona Zduńczyka http://jak-zrobic-zdjecie.pl .
1.2. Publikacja wybranych, wyróżnionych Fotografii na blogu http://red-focus.pl .
1.3. Publikacja wybranych, wyróżnionych Fotografii na profilu społecznościowym Kursy i Akademia Foto Oko na Facebooku https://www.facebook.com/Kursy.Foto.Oko .
1.4. Publikacja wybranych, wyróżnionych Fotografii z uzasadnieniem w darmowym, elektronicznym periodyku Talenty.
2. Organizator przyzna tytuł Talentu Tygodnia każdemu laureatowi wyłonionemu w okresie tygodnia.
3. Organizator przyzna tytuł Talentu Miesiąca każdemu laureatowi wyłonionemu w okresie miesiąca.
3. Organizator przyzna tytuł Talentu Roku każdemu laureatowi wyłonionemu w okresie roku w następujących kategoriach: portret, portret dziecięcy, pejzaż, fotografia noworodkowa, martwa natura, architektura, reportaż, street photo, fotografia zwierzęca, fotografia kreacyjna, macro, fotografia okolicznościowa.

§ 8. Prawa autorskie
1. W momencie zgłoszenia przez Uczestnika utworu w postaci zdjęcia, Uczestnik udziela licencji niewyłącznej w zakresie następujących pól eksploatacji:
1.1. Zapis i kopiowanie fotografii metodą cyfrową w urządzeniach elektronicznych.
1.2. Drukowanie fotografii na fizycznych nośnikach.
1.3. Publikowanie Fotografii na stronach internetowych Organizatora w tym na kursy.foto-oko.pl , akademia-foto-oko.pl , red-focus.pl , jak-zrobic-zdjecie.pl , zdunczyk.com .
1.4. Publikowanie Fotografii na profilach społecznościowych Organizatora facebook.com instagram.com .
1.5. Tworzenie i publikowanie kompilacji Fotografii w postaci prezentacji lub filmu w serwisach służących do publikacji filmów wideo w tym youtube.com i vimeo.com .
1.6. Prezentacja Fotografii podczas transmisji online w internecie na platformach streamingowych.
1.7. Prezentacja Fotografii w postaci drukowanych plansz, albumów na targach, spotkaniach autorskich.
1.8. Publikacja Fotografii w bezpłatnie rozpowszechnianych czasopismach internetowych w tym w periodyku Talenty.
1.9. Prezentacja Fotografii na publicznych wystawach fotograficznych.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że utwory nie są obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności, że własność zdjęć oraz osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworów przysługują Uczestnikowi zakresie wskazanym w punkcie 1. W szczególności Uczestnik zapewnia, że w przypadku wyjścia na jaw okoliczności, iż nie dysponował on w/w uprawnieniami, zobowiązany jest do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód powstałych z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, a w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do Utworu, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

§ 9. Ochrona danych osobowych
1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
1.1. imię i nazwisko,
1.2. adres poczty elektronicznej.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Agencja Foto Oko Szymon Zduńczyk, ul. Porębskiego 68/7, 80-180 Gdańsk. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe Uczestników i będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie.
5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
6. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane osobowe Uczestników po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie 5 lat z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów.
8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
8.1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
8.2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
8.3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://kursy.foto-oko.pl/konkurs.php Informacji dotyczących Konkursu udziela Szymon Zduńczyk, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: kursy@foto-oko.pl 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Formularzu.
3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w całości lub w jednej z edycji, a także do zmiany terminów ogłoszenia wyników. Informacja o zmianach będzie publikowana na stronie http://jak-zrobic-zdjecie.pl i na https://www.facebook.com/Kursy.Foto.Oko .

Oświadczenia:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
2. Oświadczam, że jestem autorem Fotografii załączonych do Zgłoszenia.
3. Wyrażam zgodę, aby moje Fotografie zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami mogę swobodnie rozporządzać.
5. Oświadczam, że przysługujące mi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

………………………………………………………………………………
podpis, imię i nazwisko Uczestnika *

7. Wyrażam zgodę na udział w konkursie i realizację postanowień powyższego regulaminu w całym okresie mojej nauki na Kursie.

……………………………………………………………………………………
podpis, imię i nazwisko Uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk, ul. Porębskiego 68/7, 80-180 Gdańsk moich danych osobowych zawartych we wniosku konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

………………………………………………………………………………
podpis, imię i nazwisko Uczestnika *

Regulamin jest ważny od 31 sierpnia 2021.UWAGA! Proszę skopiować Całą powyższą treść regulaminu do widomości e-mail, podpisać się dwukrotnie lub trzykrotnie używając klawiatury komputerowej i wysłać razem z wyróżnionymi zdjęciami na adres kursy@foto-oko.pl .
* - podpis obowiązkowy.